Nytt Europa

Därför finns Nytt Europa

Den Europeiska Unionens har de senaste decennierna tagit över allt mer makt från medlemsländerna. Det försvagar folkstyret, och leder till beslut som ofta passar dåligt för mindre medlemsländer. Hur Sverige ska förhålla sig till den här utvecklingen är ett stort problem. Några av de större politiska partierna har strategin att tiga och ligga lågt i EU-frågorna i den politiska debatten. Det blir bara problem för dem att försvara EU-slöseri, nya politiska EU-projekt, pinsamheter i syskonpartier i olika europeiska länder med mera.

Nytt Europa ser som sin uppgift att debattera och folkbilda om EU:s utveckling utifrån en kritisk utgångspunkt gentemot den ständigt ökade centraliseringen och den växande EU-budgeten.

Nytt Europa är en koalition mellan dem som ser problemet med EU:s utveckling och som istället antingen vill se:

att EU:s fördrag ändras så att det införs starka spärrar mot den centralistiska utvecklingen, som till exempel en paragraf som begränsar EU:s övertagande av beslutsrätt över medlemmar och att formuleringen om en ”ever-closer union” stryks.

eller

att Sverige utträder ur EU. Ett utträde bör i så fall ske till förmån för ett frihandels- och samarbetsavtal eller ett omförhandlat EES-avtal.

Gemensamt för oss alla är att vi är motståndare till bildandet av ett Europas Förenta Stater.

Vi tror på ett närmare politiskt samarbete i Norden samt på att integrera Storbritannien i ett samarbete i Europa där de nationella parlamentens högsta beslutande roll respekteras.

Vi ställer oss generellt skeptiska till EU-projekt som återhämtningsfond, bankunion, globaliseringsfond, skapandet av direkta EU-skatter etc. Det är en del av vår uppgift att genomlysa dem kritiska och folkbilda om detta. 

Det finns områden där det är rimligt att diskutera att flytta mer makt till EU, som gränsöverskridande miljöfrågor och delar av flyktingpolitiken, men unionen är redan topptung. Det rimliga vore att en sådan förändring kombineras med att annan makt återgår till medlemsländerna.

Ett av EU:s största problem är att ett antal medlemsländer har avdemokratiserats. Unionens legitimitet bygger på att de medlemsländer som deltar i lagstiftningen är demokratier, och det undergräver hela EU om icke-demokratier kan tvinga igenom beslut som gäller för oss alla. 

EU:s årliga budgetarbete och långtidsbudgeten ska kritiskt genomlysas och de delar som vi anser ligger utanför EU:s kompetens ska uppmärksammas inför EU-ländernas skattebetalare.

Slöseri med EU-medel ska uppmärksammas och debatteras.

Vi vill uppmärksamma problemet med den omfattande lobbyismen inom EU-systemet som låter resursstarka krafter påverka lagstiftningen till förfång för allmänintresset. 

Svenskt medlemskap i Nato tar inte Nytt Europa ställning till, däremot vill vi kritiskt belysa att EU bygger upp dubbla strukturer till Nato för försvarssamarbete och EU-armé.

EU-parlamentets majoritets strävan att skapa ett Europas Förenta Stater med dem själva som högsta beslutande organ ska kritiskt granskas och debatteras.

Nytt Europa är ett nätverk av personer som är negativa till att Sverige ska bli medlem av EMU. Vi försvarar att Sverige står fritt från valutaunionen, och bedriver opinionsarbete för att påpeka eurons ekonomiska felkonstruktion.

Vi bedriver opinion för att Sverige vid en kommande fördragsändring i EU ska få ett juridiskt undantag från medlemskap i EMU.

Nytt Europa är en bred politisk tankesmedja som på den traditionella höger-vänsterskalan samlar personer ungefärligen från moderater till vänsterpartister.

Opinionsarbete bedrivs bland annat genom hemsida, sociala media, och debattartiklar.